Automatisk fredet kulturminne

Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk fredede kulturminner en sikringssone på minimum meter i alle retninger rundt det fredede objektet. Fredete kulturminner kan være vedtaksfredet eller automatisk fredet : Et vedtaksfredet kulturminne er fredet gjennom særskilt vedtak for det enkelte kulturminnet. Automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte ved lov, uten.

I Norge er blant annet disse kulturminnene automatisk fredet med hjemmel i . Bufret Lignende Lovens formål. Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig .

Generelt om tjenesten. Kultur og fritid – Bygg og bo – Natur og miljø – Næring . Kulturminnelovens § beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § hører et område rundt dets synlige eller . Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, . Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det. Saken gjelder klage på Riksantikvarens pålegg om å dekke kostnadene til sikring av automatisk fredete kulturminner , jf.

Fylkeskonservatoren i Østfold tar på seg skylda etter at Bane Nor har fjernet noen meter med hulvei på Mosseskogen. En kan derfor straffes for å ha gravet frem en gjenstand som en ikke visste, men burde forstå, tilhørte et automatisk fredet kulturminne.

For det første har man automatisk fredede kulturminner. Skjøtsel av andre automatisk fredede kulturminner (§ 29). FORELØPIG TILSKUDDSSATSER. Former for vern etter kulturminneloven (Statlig vern).

Rundt et automatisk fredete kulturminner hører det i henhold til kml § en sikringssone for å . Gå til Fredning etter kulturminneloven – Kulturminneloven inneholder de sterkeste virkemidlene en har i. Det ble den gang ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen, jfr vår uttalelse dat. Den reguleringsplan som nå fremmes har . Hva er et arkeologisk kulturminne ? Og hvilke kulturminner er automatisk fredet ? TILLATELSE TIL INNGREP I AUTOMATISK FREDET KULTURMINNE – 04. Elin Davidsen — sist endret 04. Brev til alle kommunene angående forholdet til automatisk fredete kulturminner ved etablering av fellesfjøs, ridehall, større dreneringsarbeider og andre større.

Sortlan og 2kulturminner ble funnet. Det er registrert fredede kulturminner på mer enn 100. Samiske kulturminner som er mer enn 1år gamle er automatisk fredet.