Beiterettigheter

Norsk landbruk har i årtusener vært utmarksbasert, noe som har vært med på å forme landskapet slik vi ser det i dag fra kystlyngheier til . I samband med dette skal kommunen freista å få i stand avtaler mellom grunneigarane og dei som har beiterett om å føre over beiterettane til ein eller fleire . Spørsmålet blir, kan vi gå . Gjerdeplikt og beiterett. Eit gardsbruk har oftast gjerdeplikt for ulike gjerdestrekk, noko du må få oversikt over ved overtaking. Ein kan vere pålagd gjerdeplikt .

Jordbruker med beiterett i . Utredning av beiterettigheter på. Finnmarkseiendommens grunn. Skal du ha dine dyr på beite, må de holdes på egen grunn, eller på andres eiendom etter avtale med grunneieren der.

Har fått tilbud om et småbruk fra en tante som vi tenker på å overta. Gården har vært drevet med sau tidligere, men jeg kan ikke huske at der . Beiterett kan også være . Omgrepet beiterett blir definert og dei mest grunnleggjande spørsmåla knytte til temaet blir omtalte. Ikke bare et stykke land.

Ofte komplekse konstruksjoner. SORTLAND: Fradelinger av to eiendommer på Holmstad førte til debatt om beiterettigheter. Rapporten sammenfatter et . Betaling for beiteretten. Jostein Omli fra Steinkjer står i fare for å miste beiteretten etter et nytt år med store rovdyrtap.

NRK Brennpunkt har fulgt sauebonden det siste året. Nordland i deler av året. Retten til å drive med reindrift ( reindriftsretten) innebærer rettigheter som er nærmere beskrevet i reindriftsloven.

Dersom ikke Meråker kommune får tatt i bruk kraftige virkemidler for å få bukt med rovdyrene, bør staten ekspropriere beiteretten og gi bøndene . Politikere i Meråker vil gjerne vite svaret på dette spørsmålet. Denne porten ved millionærhyttefeltet på Røsnesodden er frontlinjen i en bitter nabokrangel om beiterett , veirett og nedsagde porter. Har bruksrettshavere i Espedalen Bygdeallmenning rett til å slippe dyr på beite i Nedre Heimdalen?

Mattilsynet har sendt brev om trussel om beitenekt på utmark til 2sauebønder som i snitt har tapt over prosent av sauene til rovdyr de tre . Bønder som har mistet mer enn prosent av sauene til rovdyr risikerer beitenekt på utmark. Det er en nasjonal tragedie å bygge ned . Men landbruksminister Lars Sponheim kan ikke bare sette en pennestrek over beiteretten – det er en gammel grunneierrett, understreker leder i . Streifbeiterett, sedvanebasert beiterett i område utenfor den ordinære beiteretten. Dyr kan bare sendes på beite på egen eiendom, etter avtale . Denne oversikten viser at det har vært grunnlag for tvil om beiterettigheter i store deler av Sør-Norge.

Ingen inngripen i Sameland. Jeg støtter samenes sak. Men det er lov å kle seg ut som Månestråle.