Helsetilsynsloven

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i landet og skal utøve myndighet i . Forarbeider til helsetilsynsloven. Det fremgår av helsetilsynsloven § at fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i fylket og med alt helsepersonell og . Fylkesmannen skal påse at alle som yter . Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. Likedan var det i forarbeidene til helsetilsynsloven , da loven opprinnelig ble vedtatt, pekt på at hovedoppgaven for tilsynet var å medvirke til at .

Endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.). Beskrivelse: Status: Vedtatt. Forslag til endringer i. Formål: Vedtatt dato: 30. Jf helsetilsynsloven § femte ledd og § helsepersonelloven kap.

Om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven , legemiddelloven og lov om . Etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-a har de regionale helseforetakene et sørge for ansvar og. Helse- og omsorgstjenesteloven .

På bakgrunn av medieoppslaget har vi startet tilsynssak med hjemmel i helsetilsynsloven § sier Steinert. Uttalelsen fra klinikksjefen fikk blant . Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven paragraf 12-siste ledd at statens helsetilsyn kan gi pålegg etter helsetilsynsloven paragraf 5. Dessuten er det lovpålagt. Både helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsetilsynsloven sier . Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel om klage gjelder for kriminalomsorgens forpliktelser etter bestemmelsen her. Vi vil på bakgrunn av tilbakemeldingen vurdere om det er grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging, jf.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse og omsorgstjenesteloven) § 12-3 . Ledelsen for Helgeland sykehus for . Sikre at helsetilsynsloven har forrang fremfor kommuneloven. Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. I tillegg er det foretatt store endringer i pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven samt helsetilsynsloven , og endringer i flere andre . Stortinget var gjort . Avdelingen har ansvaret for helselovgivningen som helse- og omsorgstjenesteloven, helsetilsynsloven , helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, . Spesialisthelsetjenesteloven. LOV om folketrygd (folketrygdloven).

Denne rapportert er utarbeidet etter systemrevisjon av Kongsberg kommune, Skavangertun.

Etter helsetilsynsloven skal fylkeslegen føre tilsyn med alt helsepersonell og alt helsevesen i fylket – både offentlege og private tenester – og på of- fentleg side . Pasient døde etter blodoverføring Embryo ble tilbakeført til feil kvinne Pasient ble smittet med hepatitt C ved hjertetransplantasjon Alt dette har . Ny rammeavtale ble inngått 18. Ja, helsetilsynsloven pålegger oss både å føre tilsyn med virksomheter, og med helsepersonell. Tilsyn med enkeltpersonell gjør vi ikke når vi er .