Regionalt miljøprogram

RMP er det utarbeidet fylkesvise tilskuddsordninger. Det er jordbruksforetak som kan søke om regionale. Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg . Mer informasjon om regionale miljøprogram finner du på .

Regionalt miljøprogram og regionale miljøtilskudd for jordbruket i Østfold. Ordninga rettar seg mot aktive gardbrukarar som vil gjennomføre miljøretta aktivitetar i fylket, ut frå gitte kriterium. Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd til driftsmåter som ivaretar viktige . Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med . Forskrift om tilskot frå regionalt miljøprogram (RMP) i Hordaland skal stimulere til å ta vare på og utvikle det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket.

I tillegg gjev det rammene for dei regionale miljøprogramma. Hensikten med miljøprogram i landbruket er å bidra til økt målretting av miljøarbeidet i jordbruket, bedre synliggjøring av jordbrukets samlede . Kommunen kan innenfor en tildelt ramme peke ut områder som har særlig viktige verdier.

Tilskudd regionalt miljøprogram. Møre og Romsdal fylke gjør vedtak . Ta vare på matjorda og miljøet. La åkeren ligge i stubb over vinteren. Søk regionale miljøtilskudd elektronisk – frist 20. Nokon av tiltaka krev at du har miljøplan trinn 2 . Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt.

Husk søknad om produksjonstilskot i jordbruket og regionalt miljøprogram. Fylkesmannens Landbruksavdeling og Landbrukskontoret i Marker, Aremark og Rømskog kommune arrangerer informasjonsmøte om den nye . Målet er betre effekt av . Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd via kommunene. Nasjonale og regionale miljøprogram (RMP) er etablert for å styrke miljøarbeidet i jordbruket, samt synliggjøre jordbruket sin miljøinnsats.

Alle aktive bønder i Vestfold skal nå ha mottatt veilederen til tilskuddsordningen RMP. For Østfold er det utarbeidet tilskuddordning for miljøtiltak i jordbruket gjennom Regionalt Miljøprogram (RMP). Kandalen, Eresfjor Storstølen.

Ordningen omfatter utsatt jordarbeiding på . Klikk for stort bilde.

Dei regionale miljøprogramma er laga for å styrkje .