Tilskudd rydding av beite

Og at det da blir betalt ut tilskudd pr mål som blir omgjort og pr time du jobber med beite for å gjøre det om til innmarksbeite. Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i. Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. Forvaltningsordninga OBB vart endra etter avtale mellom . Statens landbruksforvaltning – Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder. Det skal foreligge skriftlig beiteavtale med grunneier ved leie av areal og ved innleie av.

Tilskudd kan gis til slått og rydding av vegetasjon i . Othild og Asbjørn ønska å kunne. AK- tilskudd til beitearealet på kr. Beite og skogrydding , uttak av skog, kratt og busker. Det er mulig å søke om tilskudd til beite – og skogrydding både fra Fylkesmannen og din . Dersom slått overhodet ikke er mulig, kan området skjøttes ved storfebeite , supplert med rydding.

Beite med storfe ligner mer på slått enn beite med hest, geit og . Aktuelle tiltak er rydding av beiter , kanalisering av ferdsel, restaurere.

Omdisponering fra skog til beite. MILJØTILSKUDD I LANDBRUKET. Ola Syrstad (bildet), Rindalsskogen, er av Rindal kommune innvilga et tilskudd på kr. SMIL tilskudd kan søkes til disse tiltak: 1. Inngjerding og rydding av beite. Rydding av gamle beiter.

Indre Fosen utvikling KF innvilger NAF-samdrift inntil kr 25. SMIL- midlene til rydding og inngjerding av gammel beitemark. Ordninga med støtte til grøfting og beiterydding kjem i andre rekke. Det gis inntil tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

En ekstra bonus er godt viltbeite etter at busker og trær er kappet ned. TILSKUDD OG SKOGFOND: I Agderfylkene og Telemark varierer de . Storfe på beite i Kjurrudalen Foto: Berit Siksjø. Det gis tilskudd til skjøtsel av åkerholmer ved rydding , beiting.

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle. Den omstridte forskriften om rydding av kulturlandskap, som. Innstilling: Saken legges fram uten innstilling fra administrasjonen.

Forseinka slepp på beite.

Ved nydyrking, rydding av beiter osv. Færre husdyr på beite og økt bruk av fellesfjøs fører til gjengroing.